Factuurvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HUYGHE TECHNICS

Artikel 1 Algemene bepalingen:

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van onverkort en exclusief toepassing op alle handelsverrichtingen, inclusief iedere offerte van en (e-commerce) bestelling bij HUYGHE TECHNICS. Ze maken integraal deel uit van elke overeenkomsten die met HUYGHE TECHNICS worden afgesloten en primeren steeds – behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst – op de voorwaarden van de klant.

De klant zal op het ogenblik dat de handelsverrichting tot stand komt, steeds geacht worden deze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben, ook wanneer een bestelling telefonisch of mondeling wordt gegeven.

Deze algemene voorwaarden vindt u terug op www.huyghe-technics.be en kunnen u tevens kosteloos worden toegezonden.

1.2. Eventuele afwijkingen of aanvullingen kunnen enkel geldig zijn indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

1.3. Bij conflict tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst zullen de bepalingen van die overeenkomst prevaleren.

Artikel 2 Studies, offertes en overeenkomsten:

2.1. De in de offertes, opgegeven ramingen en prijzen steeds zijn louter vrijblijvend en indicatief. In geen geval kan de klant hier enig recht uit putten. Het ondertekenen van een offerte of sturen van een bestelbon is bindend langs zijde van de klant. Een overeenkomst komen slechts tot stand door de bevestiging door HUYGHE TECHNICS van de aanvaarding van de offerte door de klant of door de uitvoering van desbetreffende overeenkomst, opdracht of bestelling door HUYGHE TECHNICS.

2.2. De offertes zijn gebaseerd op de huidige waarden van lonen en materialen. In geval van stijgingen van deze waarden behoudt HUYGHE TECHNICS zich het recht voor de prijzen evenredig aan te passen.
De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.

2.3. De offertes omvatten enkel de prestaties en leveringen die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Meerwerken en al wat niet uitdrukkelijk vermeld staat in de offertes zijn niet in de prijs inbegrepen en dienen in voorkomend geval het voorwerp uit te maken van een aparte schriftelijke overeenkomst. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

2.4. De offertes zijn 30 dagen geldig na dagtekening. Gewijzigde omstandigheden geven steeds aanleiding tot prijsaanpassing. HUYGHE TECHNICS draagt geen verantwoordelijkheid voor fouten die te wijten zijn aan foutieve of onvolledige informatie zoals verschaft door de klanten. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

2.5. Alle rechten op grond van intellectuele eigendom op tekeningen, plannen en technische beschrijvingen ontwikkeld of aan de klant ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de overeenkomst blijven uitsluitend eigendom van HUYGHE TECHNICS, dit behoudens andersluidende overeenkomst. Zonder de schriftelijke toestemming van HUYGHE TECHNICS mogen zij door de klant niet worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven of ter kennis gebracht aan derden.

2.6. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator welke die niet gekend waren op het ogenblik van de afgifte van de offerte door HUYGHE TECHNICS, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen bijkomend worden doorgerekend aan de klant.

2.7. Voorzieningen inzake energieprestatieregelgeving, opgelegd door de klant welke niet gekend waren op het ogenblik van de afgifte van de offerte door HUYGHE TECHNICS, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen bijkomend worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.

Deze technische informatie wordt voorafgaandelijk aan de werken overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan HUYGHE TECHNICS bezorgd worden zodat over voldoende tijd beschikt kan worden om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan HUYGHE TECHNICS niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding. HUYGHE TECHNICS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet-behalen van het E-peil.

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst:

3.1. HUYGHE TECHNICS voert naar best vermogen het haar toevertrouwde werk uit, op een deugdelijke wijze en volgens de regels van de kunst. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de normale werktijden van HUYGHE TECHNICS, behoudens andersluidende overeenkomst.

De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. Middels aanvaarding van de offerte, versturen van een bestelbon of ondertekening van een overeenkomst aanvaardt de klant deze uitvoeringsregels.

3.2. In voorkomend geval wijst HUYGHE TECHNICS binnen het kader van haar informatieverplichting op eventuele onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuist- of onmogelijkheden in de door de klant gewenste uitvoeringsmethode en constructies, gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht alsook gebreken of ongeschiktheden van materialen die door de klant ter beschikking zouden worden gesteld.

3.3. De via de offerte vooropgestelde leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, behoudens andersluidende overeenkomst. Een eventuele overschrijding van termijnen kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de opdracht, dan wel de weigering van het werk, of enige vorm van schadevergoeding.

3.4. De klant is gehouden de voor de uitvoering van opdracht vereiste gegevens en informatie zo snel als mogelijk te bezorgen na aanvaarding van de offerte of versturen van een bestelbon, en dit per e-mail, tenzij anders aangegeven door HUYGHE TECHNICS.

3.5. Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door de klant of zijn aangestelde(n) (derden), is de klant een schadevergoeding verschuldigd voor de bijkomende kosten die worden veroorzaakt in hoofde van HUYGHE TECHNICS. HUYGHE TECHNICS bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw kunnen aangevat worden, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. In dit geval is HUYGHE TECHNICS niet langer gehouden om de prijzen zoals bepaald in de offerte of overeenkomst aan te houden.

3.6. De goederen worden op risico van HUYGHE TECHNICS tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden afgeladen op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na levering van de goederen over op de klant.

De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van HUYGHE TECHNICS zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

3.7. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend.

Artikel 4 Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid:

4.1. De definitieve aanvaarding van het geleverde werk wordt bekomen indien de klant geen schriftelijke bemerkingen formuleert binnen een termijn van 8 dagen na de laatste uitvoeringsdaad verricht door HUYGHE TECHNICS.

4.2. Zichtbare gebreken of gebreken inzake conformiteit dienen binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk gemeld te worden aan HUYGHE TECHNICS, zo niet worden zij beschouwd als definitief aanvaard.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit noch als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Dit tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, maten, kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

4.3. Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de oplevering.

4.4. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt HUYGHE TECHNICS de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 6 maanden, termijn dewelke een aanvang neemt 8 dagen na de laatste uitvoeringsdaad, zijnde het tijdstip waarop de aanneming geacht wordt definitief opgeleverd te zijn. Behoudens tegenbewijs worden alle gebreken verondersteld zichtbaar te zijn op het ogenblik van de oplevering.

De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging door de klant.

4.5. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk, uiterlijk 8 dagen na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling.

4.6. De aansprakelijkheid voor geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van elke verdere schadeloosstelling.

4.7. De waarborg dekt geen:

- verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;

- schade veroorzaakt door overmacht;

- toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;

- handelingen of de opzettelijke fouten van om het even welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelden;

- ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;

- vorst- of vochtschade.

Artikel 5 Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen:

5.1. In het geval waarin de overeenkomst zou worden verbroken door de klant is deze laatste een vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden die reeds werd uitgevoerd tot op het moment van verbreking en de materialen die reeds werden aangekocht voorafgaandelijk aan het moment van verbreking.

5.2. Daarnaast is de klant ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% berekend op de overeengekomen aannemingsprijs, onverminderd het recht voor HUYGHE TECHNICS om bijkomende schade te bewijzen en te verhalen op de klant.

5.3. HUYGHE TECHNICS behoudt zich het recht voor de verdere uitvoering van de aanneming na te streven en in geval van voortzetting van de overeenkomst is HUYGHE TECHNICS voorafgaandelijk aan de effectieve verdere uitvoering van werkzaamheden gerechtigd op een voorschot van 10% op de overeengekomen aannemingsprijs.

Artikel 6 Facturatie:

6.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar behoudens andersluidend beding. Betaling dient plaats te vinden door middel van storting, overschrijving of overhandiging van liquiditeiten in handen van een persoon die HUYGHE TECHNICS geldig kan verbinden. Elke andere betaling wordt voor niet-bestaand gehouden.

6.2. Alle facturen zijn in ieder geval, behoudens andersluidend beding, betaalbaar binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, dit op de maatschappelijke zetel van HUYGHE TECHNICS te Izegem.

Bij gebrek aan uitdrukkelijk en schriftelijk protest van de factuur binnen de acht dagen na ontvangst van deze factuur, wordt de klant geacht deze factuur zonder voorbehoud en in al zijn onderdelen te hebben aanvaard.

6.3. Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichtingen, houdt HUYGHE TECHNICS zich het recht voor om enerzijds de verdere uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant op te schorten tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen, en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen.

De niet- betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

6.4. Elke op de vervaldag niet of niet volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest opbrengen van 10% per jaar, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt - zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is en onverminderd de gebeurlijke gedingskosten - het verschuldigd bedrag verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaal der gevorderde factuurbedragen of openstaande saldi, dit met een minimum van 125 euro en een maximum van 2.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

6.5. In geen geval brengen cheques, wissels, mandaten of ontvangstbewijzen schuldvernieuwing met zich mee noch brengen zij afwijking van onze voorwaarden met zich mee.

6.6. Enkel in geval partijen een dwingende uitvoeringstermijn zijn overeengekomen kan de klant aanspraak maken op een gemeenrechtelijke schadevergoeding in geval van niet-tijdige levering door HUYGHE TECHNICS, buiten het geval van overmacht of omstandigheden die niet aan HUYGHE TECHNICS kunnen worden verweten. In dat geval is de klant gerechtigd op een forfaitaire vergoeding van 5,00 euro per dag vertraging, met een absoluut maximum van 10% van de totale aannemingsprijs.

6.7. Ingeval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, procedure WCO of vereffening/ontbinding van de klant, publicatie van de naam van de klant in de beslagberichten, vertraging van zijn betalingen aan de R.S.Z. of aan de Administratie der Belastingen of ingeval van niet-betaling van zijn facturen, behoudt HUYGHE TECHNICS zich het recht voor de werken op te schorten, en om in elk geval de onmiddellijke betaling te eisen van de reeds uitgevoerde werken.

Artikel 7 Diverse bepalingen:

7.1. De klant/opdrachtgever wordt gewezen op de verplichtingen die voortvloeien uit het KB van 16.03.2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling van asbest, meer bepaald het verplicht bijhouden van een asbestinventaris door werkgevers. De klant/opdrachtgever stelt op eenvoudig verzoek van HUYGHE TECHNICS de bedoelde inventaris aan deze laatste ter beschikking. De offerte houdt rekening met deze gegevens. Eventuele meerkosten ingevolge een ontbrekende, onvolledige, onduidelijke asbestinventaris (bv. omdat het asbest niet uit de asbestinventaris blijkt, omdat het asbest niet werd opgemerkt bij het plaatsbezoek, of omdat de hechtgebonden asbest in slechte staat is.) zullen worden aangerekend in regie. Eveneens wordt de uitvoeringstermijn dienovereenkomstig verlengd.

Wanneer er door HUYGHE TECHNICS asbest wordt aangetroffen of wanneer er gerede twijfel is, houdt HUYGHE TECHNICS zich het recht voor om de werken op te schorten in afwachting van een labotest. Deze test(en) en eventuele meerkosten zullen in regie aangerekend worden en in ieder geval integraal gedragen worden door de klant. Eveneens wordt de uitvoeringstermijn dienovereenkomstig verlengd.

7.2. HUYGHE TECHNICS respecteert en voldoet aan de EU General Data Protection Regulations (GDPR). Daarom verbindt HUYGHE TECHNICS zich ertoe om de veiligheid en bescherming van de persoonlijke informatie die zij verwerkt, te verzekeren en een conform e en consistente aanpak van gegevensbescherming te bieden.

Persoonsgegevens van de klant worden door HUYGHE TECHNICS verwerkt voor klantenbeheer, boekhouding en uitvoering van de gegeven opdracht, op basis van een offerteaanvraag of de onderlinge contractuele relatie.

Via info@huyghe-technics.be of een eenvoudig schrijven aan ons adres kan de u altijd vragen welke persoonsgegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u terug op www.huyghe-technics.be of en kan u tevens kosteloos worden toegezonden.

7.3. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is het de klant niet toegestaan de rechten of plichten voortvloeiende uit de overeenkomst met HUYGHE TECHNICS over te dragen aan derden.

7.4. Indien één of meerdere clausules uit deze algemene voorwaarden door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules. Indien de HUYGHE TECHNICS de bewuste clausule(s) wenst te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

7.5. Het nalaten van HUYGHE TECHNICS om de strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden op te eisen, kan niet worden opgevat als enige afstand of verwerping daarvan.

Artikel 8 Bevoegdheid – geschillen:

8.1. Alle door HUYGHE TECHNICS aangegane overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2. Indien een minnelijke regeling niet mogelijk is, worden alle betwistingen of geschillen, voorgelegd aan de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. HUYGHE TECHNICS behoudt zich nochtans het recht voor om het geschil voor de rechtbank van de woonplaats van de Klant of andere door de Wet toegelaten plaats te brengen.